जेवन तयार करने , पिण्यासाठी पाणी ,किचन सफाई भाड़े सफाई  भाजी सफाई  या सर्व कामासाठी पाण्याचा वापर केला जातो .

टाकी व्यास मीटर मध्ये   1.25/2=0.62

टाकीची खोली  मीटर मध्ये 0.37

3.14*0.62*0.62

1.20मीटर स्क्वेआर*ऊची

1.20*0.37=0.444मीटरघन

एक मीटर घन 1000लीटर

0.444मी घन *1000=444 लीटर एक दिवसाचे पाणी

30दिवसासाठी 13320 लीटर पाणी लागेल.

1 वर्षासाठी 162060लीटर पाणी लागेल.