धावते पाणी चालते करा

चालते पाणी रांगते  करा

रांगते पाणी थांबते करा

थांबते पाणी जिरते  करा

  • झाडे लावा (झाडा मुळे रॉकफक्चरिंग होते.)
  • पाणी परकुलेश मध्ये वाढ होते.
  • बोरवेल मध्ये डायनामाईट ब्लास्टीग करणे त्यामुळे खडकाला बेघा पडतात .
  • जल साठे शुध्द ठेवा .
  • सांड पाणी व्यवस्थापण  करणे .
  • पाण्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोण बदलने .
  • घरात आलेल्या पाण्याचा हिशोब ठेवणे .
  • घरातून बाहेर जाणाऱ्या पाण्याचा हिशोब ठेवणे .
  • शेवग्याच्या बियांची भुकटी पाणी शुध्द करण्यासाठी वापरली जाते.
  • मीठ झाडाला टाकलेत र पाणी कमी लागते.